Penzión Gurmen

Ubytovací poriadok

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v penzióne GURMEN***, Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „PENZIÓN“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Ubytovacím poriadkom. Jednotlivé ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku sú KLIENTI ubytovaní v penzióne GURMEN povinní dodržiavať.

 1. PENZIÓN ubytuje iba takého KLIENTA, ktorý je na hotelové ubytovanie riadne prihlásený v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. K prihláseniu je z tohto dôvodu KLIENT povinný predložiť pri svojom príchode do PENZIÓNU pracovníkovi recepcie svoju identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. KLIENT, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii PENZIÓNU úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 2. Užívanie ubytovania v PENZIÓNE je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 3. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby PENZIÓNU len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, KLIENT má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hodiny do 17:00 hodiny. Ak sa KLIENT v deň svojho dohodnutého príchodu do 17:00 hodiny do rezervovanej izby nenasťahuje a súčasne si vopred s PENZIÓNOM nedohodne svoj neskorší príchod, môže PENZIÓN rezerváciu tejto izby zrušiť a použiť ju na ďalší predaj.
 5. Pri odchode z izby je KLIENT povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať na recepcii PENZIÓNU.
 6. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na recepcii najneskôr do 10:00 hodín. PENZIÓN si vyhradzuje v tomto prípade možnosť poskytnúť KLIENTOVI za účelom predĺženia jeho ubytovania aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 7. KLIENT si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási na recepcii PENZIÓNU.
 8. V izbe a ani v iných priestoroch PENZIÓNU nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca PENZIÓNU premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 9. Za škody spôsobené na zariadení PENZIÓNU zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku PENZIÓNU, je KLIENT povinný uhradiť PENZIÓNU náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 10. KLIENTOVI nie je povolené nosiť na izbu rôzne športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je v PENZIÓNE vyhradené iné miesto.
 11. KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, prípadne iný pracovník PENZIÓNU.
 12. PENZIÓN nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v PENZIÓNE zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v PENZIÓNE evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby
 13. PENZIÓN odovzdá zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Len v prípade požiadania zašle PENZIÓN zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 14. PENZIÓN zodpovedá za vnesené veci KLIENTOM do PENZIÓNU, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli odovzdané na to určenému pracovníkovi PENZIÓNU, alebo boli preukázateľne uzamknuté v trezore izby. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá PENZIÓN iba v tom prípade, ak ich prevzal od KLIENTA do svojej úschovne a to oproti podpisu a písomnému potvrdeniu.
 15. PENZIÓN nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo PENZIÓN.
 16. V objekte PENZIÓNU a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie PENZIÓN žiadnu zodpovednosť.
 17. Z bezpečnostných dôvodov PENZIÓN KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov na izbách, chodbách a v ostatných priestoroch hotela bez dozoru dospelých. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v PENZIÓNE prihlásené na pobyt.
 18. Je zakázané nosiť v priestoroch PENZIÓNU zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 19. Je zakázané v priestoroch PENZIÓNU držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 20. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v ubytovacej časti PENZIÓNU nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia PENZIÓNU sa môžu organizovať rôzne spoločenské akcie aj po 22:00 hodine a to len v priestoroch na to určených.
 21. Na svoju izbu môže KLIENT prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka PENZIÓNU a to v čase od 08:00 hodín do 22:00 hodín. Každá návšteva musí byť riadne nahlásená na recepcii PENZIÓNU. V prípade porušenia tohto ustanovenia má PENZIÓN právo ubytovanie v PENZIÓNE KLIENTOVI zrušiť.
 22. Fajčenie v PENZIÓNE je povolené len vo vyhradených priestoroch. PENZIÓN má právo zvýšiť KLIENTOVI dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100 EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 23. Výmena posteľnej bielizne je v izbe KLIENTA každé 3 dni pobytu, výmena uterákov a osušiek je každý deň pobytu. Pri mimoriadnom znečistení môže KLIENT požiadať personál PENZIÓNU o skoršiu výmenu.
  KLIENTI môžu parkovať svoje autá na parkovisku PENZIÓNU pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Parkovacie plochy PENZIÓNU sú samoobslužné, a PENZIÓN neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovacie miesto je pre ubytovaných KLIENTOV bezplatné.
 24. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii PENZIÓNU.
 25. Práva a povinnosti KLIENTA sú podrobnejšie upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach PENZIÓNU a reklamácie KLIENTA sú riešené v zmysle Reklamačného poriadku PENZIÓNU. Všeobecné obchodné podmienky vrátane Ubytovacieho poriadku a Reklamačný poriadok sú zverejnené na stránke PENZIÓNU www.penziongurmen.sk.
 26. KLIENT je povinný dodržiavať počas ubytovania v PENZIÓNE aj bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
 27. Tento Ubytovací poriadok je platný od 01.11.2020 a je k dispozícii okrem web stránky PENZIÓNU aj na jednotlivých izbách a na recepcii.

 

Mary Ann Gurega
Námestie sv. Mikuláša 1
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 37 681 737
IČ DPH: SK1020004007
Č. živ. Registra: 710 – 6855