Penzión Gurmen

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok

Ubytovanie klientov (ďalej len „KLIENT“) v penzióne GURMEN ***, Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „PENZIÓN“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ako aj Ubytovacím poriadkom penziónu GURMEN, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

 

Zmluvnými stranami pri ubytovaní v PENZIÓNE sú na strane PENZIÓNU Mary Ann Gurega so sídlom Nám. Sv. Mikuláša č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37681737, DIČ: 1020004007, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu v Starej Ľubovni, Číslo živ. registra: 710 – 6522 a na strane KLIENTA fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba.

 

Vznik zmluvného vzťahu medzi KLIENTOM a PENZIÓNOM vznikne na základe objednávky KLIENTA (osobnej, telefonickej, e-mailovej alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému PENZIÓNU) a jej následným potvrdením PENZIÓNOM. Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno zákazníka, počet lôžok, termín ubytovania, cenu, prípadne ďalšie údaje. Uzavretím zmluvného vzťahu sa pre obidve zmluvné strany VOP PENZIÓNU stávajú záväzné a obidve strany sú povinné ich dodržiavať.

 

 1. PENZIÓN GURMEN poskytuje KLIENTOVI služby v zmysle jeho objednávky v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Na základe kritérií kategorizácie a klasifikačných znakov uvedenej vyhlášky MH SR sa PENZIÓN GURMEN radí medzi penzióny s troma hviezdičkami.
 2. PENZIÓN ubytuje iba takého KLIENTA, ktorý je na hotelové ubytovanie riadne prihlásený v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. K prihláseniu je z tohto dôvodu KLIENT povinný predložiť pri svojom príchode do PENZIÓNU pracovníkovi recepcie svoju identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. KLIENT, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii PENZIÓNU úradné tlačivo o hlásení pobytu.
 3. Užívanie ubytovania v PENZIÓNE je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu ubytovať a využívať služby PENZIÓNU len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku 15 – 18 rokov, iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
 5. Ubytovanie KLIENTOVI je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 6. V prípade, ak si KLIENT skráti vopred dohodnutý pobyt, je PENZIÓN oprávnený vyúčtovať KLIENTOVI plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 7. PENZIÓN si vyhradzuje právo aj dodatočne zúčtovať prípadné cenové rozdiely zistené po odchode KLIENTA. KLIENT je povinný takéto preukázateľné rozdiely zaplatiť na bankový účet PENZIÓNU najneskôr do 7 dní od prijatia takejto informácie.
 8. Zmluvný vzťah medi PENZIÓNOM a KLIENTOM končí v deň odchodu KLIENTA, kedy je KLIENT povinný na základe predloženého vyúčtovania uhradiť PENZIÓNU cenu za ubytovanie a za všetky poskytnuté služby. KLIENT môže túto úhradu vykonať hotovostnou platbou, kreditnou kartou, alebo po predchádzajúcej dohode s pracovníkom PENZIÓNU, bankovým prevodom na účet PENZIÓNU na základe vystavenej faktúry. Faktúra je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet PENZIÓNU.
 9. Platný cenník PENZIÓNU sa nachádza vždy na recepcii PENZIÓNU alebo na webovej stránke PENZIÓNU www.penziongurmen.sk . Cena uvedená v potvrdení objednávky je pre obidve strany záväzná. Cenu je možné meniť len v prípade zmeny počtu osôb, resp. rozsahu služieb.
 10. PENZIÓN môže vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade vyššej moci) ponúknuť KLIENTOVI iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie, resp. od potvrdenej objednávky.
 11. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, KLIENT má k dispozícii rezervovanú izbu v deň svojho príchodu od 14:00 hodiny do 17:00 hodiny. Ak sa KLIENT v deň svojho dohodnutého príchodu do 17:00 hodiny do rezervovanej izby nenasťahuje a súčasne si vopred s PENZIÓNOM nedohodne svoj neskorší príchod, môže PENZIÓN rezerváciu tejto izby zrušiť a použiť ju na ďalší predaj.
 12. V deň svojho odchodu je KLIENT povinný izbu uvoľniť a PENZIÓNU ju odovzdať najneskôr do 10:00 hodiny. V prípade oneskoreného odovzdania izby KLIENTOM po tomto termíne je PENZIÓN oprávnený KLIENTOVI účtovať poplatok vo výške 100% z ceny za izbu platnej v daný deň, ak nebolo dohodnuté inak.
 13. Pri odchode z izby je KLIENT povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná, uzamknúť vchodové dvere a kľúče odovzdať na recepcii PENZIÓNU.
 14. KLIENT, ktorý sa ubytuje v PENZIÓNE pred 06:00 hodinou rannou, uhradí 100% cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 15. V prípade, ak si chce KLIENT predĺžiť svoje ubytovanie, je povinný nahlásiť túto zmenu na recepcii najneskôr do 10:00 hodín. PENZIÓN si vyhradzuje v tomto prípade možnosť poskytnúť KLIENTOVI za účelom predĺženia jeho ubytovania aj inú izbu, v inej cenovej relácii, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 16. KLIENT si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poškodenia ihneď zahlási na recepcii PENZIÓNU.
  V izbe a ani v iných priestoroch PENZIÓNU nesmie KLIENT bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného zamestnanca PENZIÓNU premiestňovať zariadenie, vykonávať akékoľvek úpravy, opravy alebo zásahy do telefónnych prístrojov alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. Za škody spôsobené na zariadení PENZIÓNU zodpovedá KLIENT podľa príslušných platných predpisov. V prípade škody spôsobenej KLIENTOM na majetku PENZIÓNU, je KLIENT povinný uhradiť PENZIÓNU náhradu vzniknutej škody, najneskôr v deň skončenia svojho pobytu. V prípade škody, ktorú zapríčinilo dieťa, zodpovednosť za škodu nesie jeho zákonný zástupca.
 18. KLIENTOVI nie je povolené nosiť na izbu rôzne športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je v PENZIÓNE vyhradené iné miesto.
  KLIENT súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, prípadne iný pracovník PENZIÓNU.
 19. PENZIÓN nezodpovedá za veci, ktoré KLIENT pri pobyte v PENZIÓNE zabudol, alebo stratil. Nájdené zabudnuté veci KLIENTA sú v PENZIÓNE evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov od ich nájdenia. Po skončení tejto doby PENZIÓN odovzdá zabudnuté veci, ktoré majú zjavnú hodnotu, na miestne oddelenie strát a nálezov. Len v prípade požiadania zašle PENZIÓN zabudnuté veci KLIENTOVI a v tomto prípade nesie náklady na zaslanie KLIENT.
 20. PENZIÓN zodpovedá za vnesené veci KLIENTOM do PENZIÓNU, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli odovzdané na to určenému pracovníkovi PENZIÓNU, alebo boli preukázateľne uzamknuté v trezore izby. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá PENZIÓN iba v tom prípade, ak ich prevzal od KLIENTA do svojej úschovne a to oproti podpisu a písomnému potvrdeniu.
 21. PENZIÓN nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté KLIENTOVI mimo PENZIÓN.
 22. V objekte PENZIÓNU a osobitne na izbe nie je KLIENTOVI povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku KLIENTA ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže KLIENT používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie PENZIÓN žiadnu zodpovednosť.
 23. Z bezpečnostných dôvodov PENZIÓN KLIENTOVI neodporúča nechávať deti do 12 rokov na izbách, chodbách a v ostatných priestoroch PENZIÓNU bez dozoru dospelých. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v PENZIÓNE prihlásené na pobyt.
 24. Je zakázané nosiť v priestoroch PENZIÓNU zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.
 25. Je zakázané v priestoroch PENZIÓNU držať, vyrábať alebo prechovávať omamné, psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo KLIENTOVI predpísané lekárom.
 26. V čase od 22:00 hodín do 07:00 hodín je KLIENT povinný dodržiavať v ubytovacej časti PENZIÓNU nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia PENZIÓNU sa môžu organizovať rôzne spoločenské akcie aj po 22:00 hodine a to len v priestoroch na to určených.
 27. Na svoju izbu môže KLIENT prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka PENZIÓNU a to v čase od 08:00 hodín do 22:00 hodín. Každá návšteva musí byť riadne nahlásená na recepcii PENZIÓNU. V prípade porušenia tohto ustanovenia má PENZIÓN právo ubytovanie v PENZIÓNE KLIENTOVI zrušiť.
 28. Fajčenie v PENZIÓNE je povolené len vo vyhradených priestoroch. PENZIÓN má právo zvýšiť KLIENTOVI dohodnutú cenu ubytovania o sumu 100 EUR za deň, v ktorom porušil zákaz fajčenia.
 29. Výmena posteľnej bielizne je v izbe KLIENTA každé 3 dni pobytu, výmena uterákov a osušiek je každý deň pobytu. Pri mimoriadnom znečistení môže KLIENT požiadať personál PENZIÓNU o skoršiu výmenu.
 30. KLIENTI môžu parkovať svoje autá na parkovisku PENZIÓNU, pri dodržaní všeobecných zásad parkovania a pravidiel cestnej premávky. Parkovacie plochy PENZIÓNU sú samoobslužné, a PENZIÓN neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Parkovacie miesto je pre ubytovaných KLIENTOV bezplatné.
 31. Kniha prianí a sťažností sa nachádza na recepcii PENZIÓNU.
 32. Správcom osobných údajov, ktoré KLIENT poskytuje PENZIÓNU GURMEN v súvislosti s poskytovaním jeho služieb je Mary Ann Gurega, Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubova, IČO: 37681737, IČ DPH: SK1020004007, č. živ. registra: 710 – 6855 a  spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 33. KLIENT vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ešte predtým, ako sa  PENZIÓNE ubytuje.
 34. Miesto plnenia a platby je sídlo PENZIÓNU. Výlučné sídlo súdu je v obchodnom styku sídlo PENZIÓNU. Pre obidve zmluvné strany platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto VOP stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 35. Okrem týchto VOP je KLIENT povinný dodržiavať počas ubytovania v PENZIÓNE bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
 36. Tieto VOP sú platné od 01.1.2020.

 

Mary Ann Gurega
Námestie sv. Mikuláša 1
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 37 681 737
IČ DPH: SK1020004007
Č. živ. Registra: 710 – 6855